چارت و کادر اداری

مدیریت

جناب آقای بلیانی

معاونت اداری

جناب آقای آمنا


روابط عمومی

جناب آقای یاسری

معاونت پرورشی

جناب آقای مالکی

انتشارات

جناب آقای غمخوار


خدمات

جناب آقای رمضانی

خدمات

جناب آقای رحمتی

خدمات

جناب آقای ناروئی


معلمین مشاور دهم

جناب آقای طیرانی ( مسئول پایه )

جناب آقای رئیسیان


معلمین مشاور یازدهم

جناب آقای سیجاوندی ( مسئول پایه )

جناب آقای باقرزاده


معلمین مشاور دوازدهم

جناب آقای محسنی ( مسئول پایه )

جناب آقای طیرانی

جناب آقای رفیعی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن