کادر علمی

دپارتمان ریاضی

هندسه و آمار پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای ابراهیمی

حسابان پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای سیدی

ریاضی پایه یازدهم

جناب آقای واحدیان

ریاضی پایه دهم و یازدهم

جناب آقای بهلول

ریاضی پایه دوازدهم

جناب آقای طیرانی


دپارتمان فیزیک

دهم

جناب آقای سلطانی

یازدهم

جناب آقای عباسی

دوازدهم

جناب آقای فلاح


دپارتمان شیمی

پایه دهم

جناب آقای ناجی

پایه یازدهم

جناب آقای نوری

پایه دوازدهم

جناب آقای تصمیمی


دپارتمان ادبیات و زبان فارسی

ادبیات پایه دهم و یازدهم

جناب آقای ابراهیم زاده

فنون ادبی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم

جناب آقای حشمتی

ادبیات پایه دوازدهم

جناب آقای مهریزی


دپارتمان زیست

پایه دهم

جناب آقای هاشم زاده

پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای حسینی روش


دپارتمان دینی

پایه دوازدهم

جناب آقای طیرانی

پایه یازدهم

جناب آقای سیجاوندی

پایه دهم

جناب آقای رئیسیان


دپارتمان عربی

دهم و دوازدهم

جناب آقای محسنی

یازدهم

جناب آقای تابان فر


دپارتمان زبان انگلیسی

پایه دهم

جناب آقای پریراد

پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای رهنما


کارآفرینی و محیط زیست

پایه یازدهم

جناب آقای سیجاوندی

 

دفاعی و سواد رسانه

پایه دهم

جناب آقای رئیسیان


تربیت بدنی

دهم، یازدهم و دوازدهم

جناب آقای بیضایی

 

تاریخ و جغرافی

دهم، یازدهم و دوازدهم

جناب آقای افشار


اقتصاد

پایه دوازدهم

جناب آقای طیرانی

 

اقتصاد

پایه دهم

جناب آقای رئیسیان


فلسفه و منطق

پایه دهم و یازدهم

جناب آقای خالقی

 

فلسفه و منطق

پایه دوازدهم

جناب آقای مباشر


جامعه شناسی

دهم و یازدهم

جناب آقای سیجاوندی

 

روان شناسی

پایه یازدهم

جناب آقای خالقی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن